Aalborgvej 33
9492 Blokhus
Problemer med vandet
+45 98 24 91 98

Find stophane

Vandets hårdhed

ca. 10 odH (middelhård)

Følg med i dit forbrug

Pressemedelelse

Blokhus vand har fundet spor af uønskede stoffer i drikkevandet.

I Danmark er der flere fund af DMS (N,N-dimethylsulfamid) i drikkevandsboringer og i drikkevand. På den baggrund blev DMS pr. 1 juli 2018 en del af boringskontrollens obligatoriske analyseprogram for pesticider.

For at få vished om en eventuel forurening har Blokhus Vand valgt at få analyseret for samtlige pesticider på alle vandværkets drikkevandsboringer. Desværre fik vandværket den nedslående besked, at der i flere af værkets boringer kunne konstateres et forhøjet indhold af stoffet DMS, som i enkelte tilfælde overskrider Miljøstyrelsens højst tilladte værdi er på 0,10 µg/l. Mængden af DMS i drikkevandet er dog så lav, at det ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko.

Der er fundet DMS i flere af de boringer, der forsyner Blokhus Vand. Derfor er indvindingsstrukturen ændret således, at drikkevandet overholder de gældende kvalitetskrav. Der foreligger IKKE målinger på afgang vandværk og ud til kunderne, hvor der er sket en overskridelse af Miljøstyrelsens højst tilladte værdi er på 0,10 µg/l.

Miljøstyrelsens vurdering
Miljøstyrelsen har i forbindelse med tidligere fund af DMS i drikkevandsboringer andre steder i landet udarbejdet en sundhedsmæssig vurdering af stoffet DMS. Med baggrund i denne er der ingen sundhedsmæssig risiko ved indtag af drikkevand indeholdende DMS i de koncentrationer, der er fundet i de aktuelle drikkevandsprøver fra Blokhus Vand. Styrelsen for Patientsikkerhed følger sagen.

Hvad er DMS
Stoffet DMS (N,N-Dimethylsulfamid) er et nedbrydningsprodukt af stofferne Tolyfluanid og Dichlofluanid.
Stofferne har været anvendt siden 1950’erne indtil 2007, hvor det blev forbudt i pesticider og i træbeskyttelse.

Kilden til forurening af vandet på Blokhus Vandværk er pt. ukendt. I samarbejde med Jammerbugt Kommune er kildeopsporing igangsat.

Blokhus Vand er nu i gang med at søge om tilladelse til etablering af ny boring til vandværket.
Evt. spørgsmål kan rettes til formand Mogens Sparre, sparre@danskevv.dk eller 40131826.

Nyheder

Her vil der komme nyheder og driftstatus for vandværket.

1 uge siden

Blokhus VAND

Placering af målerbrønde ved Blokhus Vandværk.

I forbindelse med udskiftning af traditionelle vandmålere til elektroniske vandmålere ved Blokhus Vand, er vi stødt på nogle problemer med forbrugere der mener at de ikke behøver at opfylde de anvisninger vi fra Blokhus Vand, siden 1996 har krævet.
Af vedhæftede skrivelse fremstår det klart og tydeligt at ALLE målere ved Blokhus Vand skal placeres i en udvendig målerbrønd, som skal være let tilgængelig.

Der har ALDRIG været forskel på helårshuse eller sommerhuse i forhold til dette krav. En målerbrønd skal installeres efter vandværkets forskrifter.

De VVS-installatører som på trods af vandværkets anvisninger har placeret vandmålerne inde i forbrugernes huse, har handlet mod bedre vidende, og det har ALDRIG været en tilladt praksis ved Blokhus Vand.

Desværre har enkelte forbrugere henvendt sig til kommunen, og fået den fejlagtige besked at Blokhus vand ikke kan kræve installationen udført efter vores anvisninger.

På de sidste tre generalforsamlinger er det blevet påtalt at forbrugerne skal få dette forhold bragt i orden. Blokhus Vand´s nuværende fællesregulativ er godkendt af kommunalbestyrelsen/byrådet i Jammerbugt Kommune den 24. november 2014. Regulativet er gældende fra den 1. januar 2015.
Paragraf 2.2 siger at; Afgørelser som ved det godkendte regulativ er henlagt til vandforsyningen, træffes af vandforsyningen.
Paragraf 5.1 siger at; Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger, herunder stophaner, anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Alt arbejde med stikledninger skal udføres af autoriserede VVS-installatører eller af vandforsyningens personale , jf. bestemmelserne i Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 859 af 3. juni 2014 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.
Paragraf 8.3.3 siger at; Målerbrønde skal udføres således at vandmåleren holdes frostfri. Målerbrønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren og så vidt muligt tør. Ved høj grundvandsstand kan vandforsyningen forlange, at målerbrønden etableres som tæt PE-brønd. Målerbrønden etableres af, vedligeholdes af og tilhører ejeren, med mindre ejeren og vandforsyningen har aftalt andet. Målebrønde placeres på privat grund – normalt ca. 1 meter fra skel. Vandværkerne er berettiget til, at montere en synlig markering af målebrønden. Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte.
Paragraf 9.3 siger; Afregningsmåler anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indføring og sådan, at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion. I tilfælde, hvor afregningsmåleren af hensyn til installation, aflæsning eller vedligeholdelse af måleren ikke kan placeres i en bygning, anbringes måleren i en målerbrønd på jordledning efter forsyningens anvisning. Samme regler gælder ved ombygning af en ejendom, skift af status for ejendom eller ved overgang til fjernaflæsning. Måleren skal til stadighed være let af aflæse og udskifte.
Det faktum at Blokhus vand siden 1996 ALTID har krævet målerbrønde ved vores forbrugere, understreger at paragraf 9.3´s bestemmelse om krav til målerbrønd er understøttet af forsyningens praksis.

Blokhus Vand kan ikke accepterer at hverken kommune eller VVS leverandør oplyser andet end at der er krav om målerbrønde ved Blokhus vand. VVS montører der på trods af vandværkets foreskrifter har monteret måleren anerledes end foreskrevet, må kunne holdes ansvarlig overfor en forbruger.

Med venlig hilsen

Mogens Sparre
Formand ... Se flereSe mindre

Placering af målerbrønde ved Blokhus Vandværk.

I forbindelse med udskiftning af traditionelle vandmålere til elektroniske vandmålere ved Blokhus Vand, er vi stødt på nogle problemer med forbrugere der mener at de ikke behøver at opfylde de anvisninger vi fra Blokhus Vand, siden 1996 har krævet.
Af vedhæftede skrivelse fremstår det klart og tydeligt at ALLE målere ved Blokhus Vand skal placeres i en udvendig målerbrønd, som skal være let tilgængelig.

Der har ALDRIG været forskel på helårshuse eller sommerhuse i forhold til dette krav. En målerbrønd skal installeres efter vandværkets forskrifter.

De VVS-installatører som på trods af vandværkets anvisninger har placeret vandmålerne inde i forbrugernes huse, har handlet mod bedre vidende, og det har ALDRIG været en tilladt praksis ved Blokhus Vand. 

Desværre har enkelte forbrugere henvendt sig til kommunen, og fået den fejlagtige besked at Blokhus vand ikke kan kræve installationen udført efter vores anvisninger. 

På de sidste tre generalforsamlinger er det blevet påtalt at forbrugerne skal få dette forhold bragt i orden. Blokhus Vand´s nuværende fællesregulativ er godkendt af kommunalbestyrelsen/byrådet i Jammerbugt Kommune den 24. november 2014. Regulativet er gældende fra den 1. januar 2015.
Paragraf 2.2 siger at; Afgørelser som ved det godkendte regulativ er henlagt til vandforsyningen, træffes af vandforsyningen.
Paragraf 5.1 siger at; Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger, herunder stophaner, anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Alt arbejde med stikledninger skal udføres af autoriserede VVS-installatører eller af vandforsyningens personale , jf. bestemmelserne i Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 859 af 3. juni 2014 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.
Paragraf 8.3.3 siger at; Målerbrønde skal udføres således at vandmåleren holdes frostfri. Målerbrønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren og så vidt muligt tør. Ved høj grundvandsstand kan vandforsyningen forlange, at målerbrønden etableres som tæt PE-brønd.  Målerbrønden etableres af, vedligeholdes af og tilhører ejeren, med mindre ejeren og vandforsyningen har aftalt andet. Målebrønde placeres på privat grund – normalt ca. 1 meter fra skel. Vandværkerne er berettiget til, at montere en synlig markering af målebrønden. Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte.
Paragraf 9.3 siger; Afregningsmåler anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indføring og sådan, at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion. I tilfælde, hvor afregningsmåleren af hensyn til installation, aflæsning eller vedligeholdelse af måleren ikke kan placeres i en bygning, anbringes måleren i en målerbrønd på jordledning efter forsyningens anvisning. Samme regler gælder ved ombygning af en ejendom, skift af status for ejendom eller ved overgang til fjernaflæsning. Måleren skal til stadighed være let af aflæse og udskifte. 
Det faktum at Blokhus vand siden 1996 ALTID har krævet målerbrønde ved vores forbrugere, understreger at paragraf 9.3´s bestemmelse om krav til målerbrønd er understøttet af forsyningens praksis. 

Blokhus Vand kan ikke accepterer at hverken kommune eller VVS leverandør oplyser andet end at der er krav om målerbrønde ved Blokhus vand. VVS montører der på trods af vandværkets foreskrifter har monteret måleren anerledes end foreskrevet, må kunne holdes ansvarlig overfor en forbruger.

Med venlig hilsen

Mogens Sparre
FormandImage attachment

 

Kommenter på Facebook

Har modtaget en henvendelse fra kommunen som oplyser at kommunen IKKE har oplyst andet end at det helt udelukkende er en sag mellem vandværket og forbrugerne. Vandværket har naturligvis fuld ret til at kræve installationerne udført efter vandværkets anvisninger.

1 måned siden

Blokhus VAND

ALLE FORBRUGERE HOS BLOKHUS VAND SKAL HAVE EN MÅLERBRØND TIL SIT MÅLERUR. I januar måned, 1996, skrev daværende formand Peter Andersen ud til alle forbrugerne under Blokhus Vand. Senest 1. november 1996 skulle ALLE forbrugere have færdiggjort deres installation af en målerbrønd. Som det fremgår af vedhæftede skrivelse, skal målerbrønden anbringes 1 m fra skel, og betales og ejes af forbrugeren. Det har ALDRIG været tilladt at have en indvendig måler ved Blokhus Vand. Når vi i denne tid installere målerbrønde ved vores forbrugere, bliver omkostningerne hertil opkrævet hos forbrugeren. ... Se flereSe mindre

Image attachment

1 måned siden

Blokhus VAND

ALLE FORBRUGERE HOS BLOKHUS VAND SKAL HAVE EN MÅLERBRØND TIL SIT MÅLERUR.
I januar måned, 1996, skrev daværende formand Peter Andersen ud til alle forbrugerne under Blokhus Vand. Senest 1. november 1996 skulle ALLE forbrugere have færdiggjort deres installation af en målerbrønd.
Som det fremgår af vedhæftede skrivelse, skal målerbrønden anbringes 1 m fra skel, og betales og ejes af forbrugeren.
Det har ALDRIG været tilladt at have en indvendig måler ved Blokhus Vand.
Når vi i denne tid installere målerbrønde ved vores forbrugere, bliver omkostningerne hertil opkrævet hos forbrugeren.
... Se flereSe mindre

ALLE FORBRUGERE HOS BLOKHUS VAND SKAL HAVE EN MÅLERBRØND TIL SIT MÅLERUR.
I januar måned, 1996, skrev daværende formand Peter Andersen ud til alle forbrugerne under Blokhus Vand. Senest 1. november 1996 skulle ALLE forbrugere have færdiggjort deres installation af en målerbrønd. 
Som det fremgår af vedhæftede skrivelse, skal målerbrønden anbringes 1 m fra skel, og betales og ejes af forbrugeren.
Det har ALDRIG været tilladt at have en indvendig måler ved Blokhus Vand.
Når vi i denne tid installere målerbrønde ved vores forbrugere, bliver omkostningerne hertil opkrævet hos forbrugeren.Image attachment

 

Kommenter på Facebook

det er ok

1 måned siden

Blokhus VAND

Blokhus Vand er et forbrugerejet selskab som skal skaffe dets husejere rent og billigt vand. Vores kunder er vores andelshavere. Vi har ingen administration og derfor har vi et meget begrænset serviceniveau.
Lejere kan ikke være medlemmer og kan ikke købe vand hos Blokhus Vand. Det er KUN husejere der kan købe vand. Har du en lejer, må du således opkræve selv opkræve for vandforbrug over huslejen.
BESTYRELSEN
... Se flereSe mindre

Blokhus Vand er et forbrugerejet selskab som skal skaffe dets husejere rent og billigt vand. Vores kunder er vores andelshavere. Vi har ingen administration og derfor har vi et meget begrænset serviceniveau.
Lejere kan ikke være medlemmer og kan ikke købe vand hos Blokhus Vand. Det er KUN husejere der kan købe vand. Har du en lejer, må du således opkræve selv opkræve for vandforbrug over huslejen.
BESTYRELSEN

2 måneder siden

Blokhus VAND

DMS og sundhedsrisici
Styrelsen for Patientsikkerhed har i juni 2018 meldt ud, at der ikke er en sundhedsrisiko forbundet med at drikkevand med DMS – i hvert fald ikke i de mængder, som er fundet i vandet i Danmark.
Grænseværdien for DMS - og andre pesticider – er 0,1 mikrogram pr. liter. Grænsen er sat ud fra en nultolerancepolitik, fordi man som udgangspunkt ikke ønsker, at der er pesticider i drikkevandet.
Grænseværdien er ikke sat i forhold til sundhedsrisici.
Skulle grænseværdien fastsættes ud fra sundhedsrisici, ville den være: • Voksne 60 mikrogram pr. liter. • Børn (3-12 mdr.) 10 mikrogram pr. liter.
Kilde: Kommunen.dk
... Se flereSe mindre

DMS og sundhedsrisici
Styrelsen for Patientsikkerhed har i juni 2018 meldt ud, at der ikke er en sundhedsrisiko forbundet med at drikkevand med DMS – i hvert fald ikke i de mængder, som er fundet i vandet i Danmark. 
Grænseværdien for DMS - og andre pesticider – er 0,1 mikrogram pr. liter. Grænsen er sat ud fra en nultolerancepolitik, fordi man som udgangspunkt ikke ønsker, at der er pesticider i drikkevandet. 
Grænseværdien er ikke sat i forhold til sundhedsrisici. 
Skulle grænseværdien fastsættes ud fra sundhedsrisici, ville den være: • Voksne 60 mikrogram pr. liter. • Børn (3-12 mdr.) 10 mikrogram pr. liter. 
Kilde: Kommunen.dk

Indlæs flere

Nyheder fra jammerbugt